Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I „ Osoby młode na rynku Pracy”

Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 45 osób w wieku 18-29 lat, zamieszkałych w województwie łódzkim, pozostających bez pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID 19 oraz tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. tzw młodzież NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby z niskimi kwalifikacjami, odchodzące z rolnictwa, imigranci, reemigranci.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2021 r. do 31.10.2023 r.

Wartość projektu: 1 036 400,62 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 984 570,59 zł

Efekty, które osiągną uczestnicy:

 • efektywność zatrudnieniowa dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy 44 %,  dla osób nie kwalifikujących się do powyższej grupy 59,5 %

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby młode w wieku 18-29 lat, zamieszkałe w województwie łódzkim, pozostające bez pracy, które:

 • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID 19  lub
 • są w grupie osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby z niskimi kwalifikacjami, odchodzący z rolnictwa, imigranci, reemigranci.

Zgłaszać mogą się także pracodawcy chcący przyjąć osoby młode na staż.
Podmiotami przyjmującymi na staż mogą być:

 • mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej niż 5 osób (w oparciu o umowę o pracę) lub małe lub średnie przedsiębiorstwa
 • organizacje pozarządowe zatrudniające co najmniej 5 pracowników (w oparciu o umowę o pracę)
 • instytucje publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki budżetowe.

Udziału w stażu u danego pracodawcy nie może wziąć osoba, która wcześniej odbywała u niego staż lub była przez niego zatrudniona (w tym w ramach umowy cywilnoprawnej) lub jest z nim spokrewniona (do II stopnia pokrewieństwa) lub spowinowacona.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • indywidualne doradztwo zawodowe
 • 3- lub 6-miesięczne staże zawodowe (stypendium stażowe, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, refundacja części wynagrodzenia lub dodatku dla opiekuna stażu będącego wsparciem dla stażysty,  zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stażysty w niezbędne zużywalne materiały i narzędzia)
 • szkolenia zawodowe, jeżeli będą konieczne, zaplanowane w trakcie odbywania stażu (zakres szkolenia określany indywidualnie przez stażystę i pracodawcę)
 • pośrednictwo pracy.

Dodatkowe korzyści

Korzyści z udziału w projekcie – dla stażysty:

 • możliwość uzyskania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych
 • nadzór opiekuna stażu
 • możliwość udziału w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań na stażu
 • stypendium stażowe w wysokości 80% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (2 800 zł)
 • zwrot kosztów dojazdu na staż, pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem lub inną osobą zależną.

Korzyści dla pracodawcy przyjmującego na staż:

 • możliwość przygotowania przyszłego pracownika do wykonywania zadań
 • refundacja kosztów zakupu zużywalnych materiałów i narzędzi niezbędnych do odbycia stażu, refundacja kosztów szkolenia BHP stażysty
 • możliwość zorganizowania dodatkowych szkoleń dla uczestnika stażu, służących podniesieniu kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań
 • możliwość refundacji kosztów wynagrodzenia lub jego części lub dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty.

Rekrutacja

Rekrutacja otwarta prowadzona w sposób ciągły od października 2021 do wyczerpania liczby miejsc.

Warunki uczestnictwa

Osoby w wieku 18-29 lat, zamieszkałe w województwie łódzkim, pozostających bez pracy, które:

 • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID 19 (min. 80% uczestników projektu) lub
 • są w grupie osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.tzw. młodzież NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby z niskimi kwalifikacjami, odchodzący z rolnictwa, imigranci, reemigranci.

Przynależność do grupy: Młodzież NEET – (ang. not in employment, education or training) -za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.)

Zgłoszenia do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia warunków uczestnictwa oraz rozmowy rekrutacyjnej.

Oferowane wsparcie

 • indywidualne doradztwo zawodowe – doradca zawodowy będzie dostępny dla uczestników projektu i Stażodawców (pracodawców) w zależności od potrzeb –  średnio 5 godzin na uczestnika/pracodawcę przez cały okres realizacji projektu.
 • 3- lub 6-miesięczne staże zawodowe
 • szkolenia zawodowe, jeżeli będą konieczne, zaplanowane w trakcie odbywania stażu (zakres szkolenia określany indywidualnie przez stażystę i pracodawcę)
 • pośrednictwo pracy – indywidualna praca pośrednika z uczestnikami projektu i pracodawcami. Pośrednik będzie dostępny w zależności od potrzeb przez cały okres realizacji projektu – średnio 9 godzin na uczestnika/ pracodawcę.

Pliki do pobrania

Icon

Wzór Umowy stażowej 331.19 KB 655 downloads

...
Icon

Regulamin realizacji staży zawodowych 262.17 KB 550 downloads

...
Icon

WZÓR OFERTY STAŻOWEJ 88.51 KB 542 downloads

...
Icon

Formularz rekrutacyjny 80.80 KB 662 downloads

...

Zapytania ofertowe / rozeznanie rynku

Icon

Załącznik nr 1 Oferta cenowa 97.35 KB 483 downloads

...

Oferty stażowe

Icon

oferta stażowa pracownik biurowy 158.29 KB 272 downloads

...
Icon

oferta stażowa programista2 162.83 KB 287 downloads

...
Icon

oferta stażowa kasjer-sprzedawca 155.80 KB 290 downloads

...
Icon

oferta stażowa asystent księgowy 2 153.08 KB 295 downloads

...
Icon

Oferta stażowa kosmetyczka 2 156.35 KB 304 downloads

...
Icon

Oferta stażowa programista 163.04 KB 342 downloads

...
Icon

Oferta stażowa grafik komputerowy 162.34 KB 328 downloads

...
Icon

Oferta stażowa_asystent biurowy 159.47 KB 320 downloads

...
Icon

Oferta stażowa kosmetyczka 156.73 KB 314 downloads

...
Icon

Oferta stażowa_sprzedawca 525.71 KB 337 downloads

...
Icon

Oferta stażowa_informatyk 159.93 KB 356 downloads

...
Icon

Oferta stażowa_Rejestratorka medyczna 157.93 KB 531 downloads

...
Icon

Oferta stażowa_Specjalista ds. floty 152.72 KB 473 downloads

...
Icon

Oferta stażowa_Asystent księgowy 145.67 KB 548 downloads

...

Kontakt

Realizator projektu

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożeniowych Sp. z o. o.
91-408 Łodź, ul Pomorska 40

Osoba do kontaktu – koordynator projektu

Biuro Projektu

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00-15:00

ul. Pomorska 40,
91-408 Łódź
tel. (42) 630 31 93
kom. 601 234 267

planzmian@studiumnt.pl