Projekt realizowany jest w ramach Osi  Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”

Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”

Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności adaptacyjnych 44 pracowników ( 24 kobiety i 20 mężczyzn) z województwa łódzkiego – osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018r. do 31.08.2019r.

Wartość projektu: 771 559,70 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 655 825,74 zł

Efekty, które osiągną uczestnicy:

 • efektywność zatrudnieniowa: 60%

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące województwo łódzkie które:

 • utraciły pracę do 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu (nie ze swojej winy),
 • są przewidziane do zwolnienia (nie ze swojej winy),
 • są zagrożone zwolnieniem (nie ze swojej winy).

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Identyfikacja potrzeb (Indywidualny Plan Działania)
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczny staż
 • Pośrednictwo Pracy
 • Konsultacje w zakresie prawa pracy

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium stażowe
 • Stypendium szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie w trakcie szkolenia

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie w 2 etapach:

Etap I – marzec-kwiecień 2018r.

Etap II – sierpień- wrzesień 2018r.

Warunki uczestnictwa

Status w dniu przystąpienia do projektu :

 • Osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną;
 • Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną;
 • Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników – albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną;
 • Osoba pracująca przewidzianą do zwolnienia lub zagrożoną zwolnieniem z pracy.
 • Miejsce zamieszkania, pracy lub nauki na obszarze województwa łódzkiego.

Zgłoszenia do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia warunków uczestnictwa, rozmowy kwalifikacyjnej oraz sumy punktów uzyskanych za kryteria punktowe

Do kryteriów punktowych należą:

 • 2 pkt – status ON ( zaświadczenie)
 • 3 pkt – wykształcenie gimnazjalne lub niższe
 • 2 pkt – wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie
 • 1 pkt – wykształcenie wyższe

Oferowane wsparcie

Identyfikacja potrzeb (Indywidualny Plan Działania)

Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 4h indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. Wynikiem konsultacji  będzie Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu.

Warsztaty kompetencji społecznych

Warsztaty mają na celu nabycie, podwyższenie, uzupełnienie kompetencji niezbędnych do aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy

Indywidualne wsparcie psychologiczne

Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z 2h indywidualnych spotkań z psychologiem

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe mają na celu nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie. Proponowane tematy:

 • Kierowca samochodu ciężarowego ( kat.C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona, ADR)
 • Księgowość ( 259 h)
 • Pozostałe szkolenia zgodne z IPD uczestników oraz aktualnym barometrem zawodów deficytowych w województwie łódzkim

Staż

Celem zadania jest nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej i Polskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Staże zawodowe będą powiązane ze szkoleniem zawodowym, które uczestnik ukończy i uzyska kwalifikacje/kompetencje. Zaplanowano 3 miesięczne staże dla uczestników projektu.

Pośrednictwo pracy

Celem zadania jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Każdy uczestnik skorzysta z 6 godzin indywidualnego pośrednictwa pracy oraz będzie miał możliwość kontaktu telefonicznego oraz mailowego z pośrednikiem pracy.

Efektem pośrednictwa ma być dobór odpowiedniej pracy dla osoby poszukującej pracy oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy.

Konsultacje w zakresie prawa pracy

Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. prawa pracy

Pliki do pobrania

Icon

Harmonogram 2 szkolenia - ADR 218.95 KB 2190 downloads

...
Icon

Regulamin - Mój Plan Zmian 219.47 KB 2629 downloads

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Mój plan zmian". ...

Zapytania ofertowe / rozeznanie rynku

Icon

wniosek o zorganizowanie stażu 146.94 KB 2925 downloads

...
Icon

Załącznik nr 1 Oferta cenowa 166.19 KB 2234 downloads

...

Formularz zgłoszeniowy

  Zamieszkuję, pracuję, uczę się na terenie woj. łódzkiego.


  KobietaMężczyzna


  TakNie


  Podstawowe lub niższeGimnazjalnePonadgimnazjalne ogólnokształcącePonadgimnazjalne zawodoweZasadnicze zawodoweWyższe


  Osoba zwolnionaPracownik przewidziany do zwolnieniaPracownik zagrożony zwolnieniemOsoba pracująca przewidziana do zwolnienia lub zagrożona zwolnieniem z pracy


  Kierowca kat. C + C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona, ADRKsięgowośćPozostałe szkolenia (katalog otwarty) zgodne z IPD

  Kontakt

  Realizator projektu

  Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożeniowych Sp. z o. o.
  91-408 Łodź, ul Pomorska 40

  Osoba do kontaktu – koordynator projektu

  Biuro Projektu

  Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00-15:00

  ul. Pomorska 40,
  91-408 Łódź
  tel. 42 630 31 93
  kom. 601 234 267

  planzmian@studiumnt.pl