Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej VIII „ Zatrudnienie”

Działanie VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia”

Poddziałanie VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Partner projektu: Miasto Łódź

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej dla 50 osób (21 kobiet, 29 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (lub przeniesionych w wyniku procesu rewitalizacji) będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo poprzez: identyfikację potrzeb (IPD), poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologa, kursy i szkolenia zawodowe dające kwalifikacje zawodowe i kompetencje, pośrednictwo pracy, doradztwo z zakresu prawa pracy oraz 3 miesięczne staże zawodowe.

Projekt realizowany jest w okresie od 2019-03-01 do 2020-04-30.

Wartość projektu: 813 906,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich:

Efekty, które osiągną uczestnicy:

 • Co najmniej 30% osób, które zakończą udział w projekcie podniesie swoje kwalifikacje zawodowe potwierdzone zewnętrznym egzaminem.

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy 50 osób (21 Kobiet, 29 Mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo),które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • Osoby niepełnosprawne (ON),

które są mieszkańcami obszaru rewitalizacji lub zostały przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji Miasta Łódź.

Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49, którzy nie należą do ww. grup, nie przekroczą 20% ogólnej liczby bezrobotnych (,którzy są mieszkańcami obszaru rewitalizacji lub zostali przeniesieni w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji Miasta Łódź).

Mapa i adresy obszaru rewitalizacji

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Doradztwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (Indywidualny Plan Działania) oraz indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Warsztaty aktywizacji zawodowej (budowanie marki osobistej – LinkedIn, Goldenline)
 • Szkolenia otwarte zgodne z IPD (Indywidualny Plan Działania)
 • Kurs biurowo – kadrowy
 • Pośrednictwo Pracy
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • Konsultacje z zakresu prawa pracy

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium stażowe
 • Stypendium szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie w trakcie szkolenia

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie od III 2019
Formularz rekrutacyjny oraz regulamin dostępny w plikach do pobrania

Warunki uczestnictwa

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby powyżej 30 roku życia, które zamieszkują na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (lub zostały przeniesione w wyniku procesu rewitalizacji) oraz są bezrobotne lub bierne zawodowo:

Osoby bezrobotne – w rozumieniu definicji zawartej we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK) to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), uznawane są za osoby bezrobotne.

Osoby bierne zawodowo -w rozumieniu definicji zawartej we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK) to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna.

Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria.

Zgłoszenia do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia warunków uczestnictwa, rozmowy kwalifikacyjnej oraz sumy punktów uzyskanych za kryteria punktowe.

Do kryteriów punktowych należą:

 • 3 pkt. – status ON (zaświadczenie),
 • 3 pkt. – osoby bezrobotne, ponad 24 miesiące,
 • 2 pkt. – osoby bezrobotne, ponad 12 miesięcy,
 • 1 pkt – osoby bezrobotne, do 12 miesięcy,
 • 3 pkt. – wykształcenie gimnazjalne lub niższe,
 • 2 pkt. – wykształcenie ponadgimnazjalne,
 • 1 pkt. – wykształcenie wyższe.

Oferowane wsparcie

Identyfikacja potrzeb (Indywidualny Plan Działania)

Każdy uczestnik będzie miał zapewnionych 6h indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oraz 4h indywidualnych konsultacji z psychologiem.
Wynikiem poradnictwa indywidualnego będzie Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu.

Warsztaty aktywizacji zawodowej

Warsztaty mają na celu nabycie, podwyższenie , uzupełnienie kompetencji niezbędnych do aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy m.in. poprzez budowanie marki osobistej na profilach LinkedIn i GoldenLine. Warsztaty odbędą się w 5 grupach po 10 uczestników projektu, dla każdej z grup przewidziano 42h zajęć.

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe mają na celu nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

⦁ Kurs kadrowo-biurowy, pozwoli nabyć jego uczestnikom kompetencje w bardzo szerokim zakresie (prawo administracyjne; redagowanie pism i listów, pisanie raportów, praktyczna obsługa komputera; zajęcia praktyczne z obsługi urządzeń biurowych; naliczanie wynagrodzeń; prawo pracy; prowadzenie kadr i płac), dzięki czemu, uczestnicy projektu staną się atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy oraz będą aktywni zawodowo.
⦁ Pozostałe szkolenia (katalog otwarty) wybierane są zgodnie z IPD.

Pośrednictwo pracy

Celem zadania jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Każdy uczestnik skorzysta z 6 godzin indywidualnego pośrednictwa oraz będzie miał możliwość kontaktu telefonicznego oraz mailowego z pośrednikiem.
Efektem pośrednictwa ma być dobór odpowiedniej pracy oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy.

Konsultacje w zakresie prawa pracy

Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 2h indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. prawa pracy

Staż

Celem zadania jest nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej i Polskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Staże zawodowe będą powiązane ze szkoleniem zawodowym, które uczestnik ukończy i uzyska kwalifikacje/kompetencje. Zaplanowano 3 miesięczne staże dla wszystkich uczestników projektu.

Pliki do pobrania

Zapytania ofertowe / rozeznanie rynku

Kontakt

Biuro Projektu

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00-15:00
ul. Pomorska 40,
91-408 Łódź
42 630 31 93
kom. 601 234 267
e-mail: szansa@studiumnt.pl

Osoba do kontaktu – koordynator projektu