Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I „ Osoby młode na rynku Pracy”

Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienie 90 mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 15- 29 lat (45 kobiet/45 mężczyzn) pozostających bez pracy, nie uczących się i nie kształcących (tzw. młodzież NEET)

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018r. do 31.12.2019r.

Wartość projektu: 1 479 164,22 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 246 639,60 zł

Efekty, które osiągną uczestnicy:

 • efektywność zatrudnieniowa: 50% dla osób niepełnosprawnych; 65% dla osób o niskich kwalifikacjach;60 % dla osób długotrwale bezrobotnych 50% dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup.

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby młode bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15 – 29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), są bierne zawodowo lub są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędach pracy, zamieszkujące województwo łódzkie

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Identyfikacja potrzeb (Indywidualny Plan Działania)
 • Warsztaty kompetencji zawodowych ( budowanie marki osobistej- LinkedIn, Goldenline)
 • Szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczny staż
 • Pośrednictwo Pracy
 • Konsultacje w zakresie prawa pracy

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium stażowe
 • Stypendium szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie w trakcie szkolenia

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie  w 3 etapach:

Etap I – marzec-kwiecień 2018r.

Etap II – sierpień- wrzesień 2018r.

Etap III – grudzień 2018r.-styczeń 2019r.

Warunki uczestnictwa

Przynależność do grupy : Młodzież NEET – (ang. not in employment, education or training) -za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.)

Osoby bierne zawodowo -w rozumieniu definicji zawartej we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK) to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna.

 Osoby bezrobotne – w rozumieniu definicji zawartej we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK) to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), uznawane są za osoby bezrobotne.

Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria.

osobami bezrobotnymi, które mogą uczestniczyć w projekcie są osoby bezrobotne wyłącznie w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, tzn. niezarejestrowane w urzędzie pracy.

 • miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa łódzkiego
 • wiek 15-29 lat.

Zgłoszenia do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia warunków uczestnictwa, rozmowy kwalifikacyjnej oraz sumy punktów uzyskanych za kryteria punktowe

Do kryteriów punktowych należą:

 • 2 pkt – status ON ( zaświadczenie)
 • 2 pkt– długotrwałe pozostawanie bez pracy (to osoby, które pozostają bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. W przypadku młodzieży poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy.
 • 2 pkt – bycie samotnym rodzicem z dzieckiem
 • 3 pkt – wykształcenie gimnazjalne lub niższe
 • 2 pkt – wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie
 • 1 pkt – wykształcenie wyższe

Oferowane wsparcie

Identyfikacja potrzeb (Indywidualny Plan Działania)

Każdy uczestnik będzie miał zapewnionych 6h indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oraz 4h indywidualnych konsultacji z psychologiem.
Wynikiem poradnictwa indywidualnego będzie Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu.

Warsztaty kompetencji zawodowych

Warsztaty mają na celu nabycie, podwyższenie , uzupełnienie kompetencji niezbędnych do aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy m.in. poprzez budowanie marki osobistej na profilach LinkedIn i GoldenLine

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe mają na celu nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie. Proponowane tematy:

 • Kierowca samochodu ciężarowego ( kat.C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona)
 • Kierowca autobusu ( kat. D, kwalifikacja wstępna przyspieszona)
 • Księgowość ( 259 h)
 • Pozostałe szkolenia ( katalog otwarty) zgodne z IPD uczestników oraz aktualnym barometrem zawodów deficytowych w województwie łódzkim

Staż

Celem zadania jest nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej i Polskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Staże zawodowe będą powiązane ze szkoleniem zawodowym, które uczestnik ukończy i uzyska kwalifikacje/kompetencje. Zaplanowano 3 miesięczne staże dla wszystkich uczestników projektu.

Pośrednictwo pracy

Celem zadania jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Każdy uczestnik skorzysta z 6 godzin indywidualnego pośrednictwa oraz będzie miał możliwość kontaktu telefonicznego oraz mailowego z pośrednikiem.

Efektem pośrednictwa ma być dobór odpowiedniej pracy oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy.

Konsultacje w zakresie prawa pracy

Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 2h indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. prawa pracy

Pliki do pobrania

Zapytania ofertowe / rozeznanie rynku

Formularz zgłoszeniowy


Zamieszkuję na terenie woj. łódzkiego.


KobietaMężczyzna


TakNie


Podstawowe lub niższeGimnazjalnePonadgimnazjalne ogólnokształcącePonadgimnazjalne zawodoweZasadnicze zawodoweWyższe


6 do 12 miesięcy12 do 24 miesięcypowyżej 24 miesięcy


bezrobotny niezarejestrowanybierny zawodowo

Oświadczam, że obecnie nie uczę się, nie pracuję i w przeciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyłem w żadnej formie kształcenia/wsparcia w ramach EFS


Kierowca kat. C + C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszonaKierowca kat. D, kwalifikacja wstępna przyspieszonaKsięgowośćPozostałe szkolenia (katalog otwarty) zgodne z IPD

[recaptcha id:rekapcza]


Kontakt

Realizator projektu

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożeniowych Sp. z o. o.
92-116 Łodź, ul Giewont 66 (siedziba zarządu)

Osoba do kontaktu – koordynator projektu

Biuro Projektu

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00-15:00

ul. Pomorska 40,
91-408 Łódź
tel. (42) 630 31 93
kom. 601 234 267

kwalifikacje@studiumnt.pl