Zapraszamy na szkolenia
z zakresu :

  • Pomocy Publicznej
  • Finansów Publicznych

Gwarantujemy doskonałą kadrę oraz program odpowiadający Państwa oczekiwaniom.

 

Akredytacje

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp z o.o. jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi pod numerem ewidencyjnym 2.10/00009/2005

 
Czy szkolenia w Twojej firmie przyniosły oczekiwane rezultaty
 

Logowanie


Nie pamiętam hasła
Nie masz konta? Załóż sobie

Studium NT arrow Szkolenia arrow Zamowienia publiczne
Zamowienia publiczne
CZAS TRWANIA SZKOLENIA –  dwa dni zajęć szkoleniowych   , 14 godzin dydaktycznych
10.06.2015 – 11.00-18.00
11.06.2015 – 09.00-15.00             
MIEJSCE SZKOLENIA –  Hotel SOLPARK , 97-410 Kleszczów , ul. Sportowa 8

TERMIN SZKOLENIA – 10-11.06.2015 r.  wypełnij zgłoszenie

FORMA ZAJĘĆ: - wykład (prezentacja multimedialna) + dyskusja + przykłady

  PROGRAM SZKOLENIA
1. Ustalanie wartości zamówienia publicznego.
- funkcja kwoty odzwierciedlającej wartość zamówienia;
- metody ustalania wartości zamówienia;
- zamówienia planowane oraz zamówienia nieplanowane;
- zamówienia udzielane w częściach a zamówienia odrębne;
- zakaz podziału zamówienia;
- zasady agregowania zamówień;
- ustalanie wartości zamówienia współfinansowanego z środków UE;
- planowanie zamówień w jednostce.
- ustalanie wartości zamówienia na odrębne obiekty budowlane realizowane w tym samym czasie – najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych (omówienie wyroku NSA z 23.01 2013 r.).
2. Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawna podstawie art. 4 pk8 pzp.
- zasady finansów publicznych dotyczące wydatkowania środków publicznych;
- regulamin zamówień publicznych do 30 tys. euro jako mechanizm kontroli zarządczej będący efektem właściwego zarządzania ryzykiem nieoszczędnego wydatku; 
- umowy o zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro (treść, forma, rejestrowanie)
3. Warunki udziału w postępowaniu.
- zakres uprawnień zamawiającego w zakresie konstruowania warunków udziału w postępowaniu;
- warunek udziału w postępowaniu, jako instrument badania zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia;
- powiązanie warunku udziału w postępowaniu z opisem przedmiotu zamówienia;
- warunek udziału w postępowaniu a kryteria oceny ofert w przypadku zamawiania usług niepriorytetowych;
- przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu.

4. Opis przedmiotu zamówienia.
- granica pomiędzy zakazanym ograniczaniem konkurencji a legalnym opisaniem przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wysokich standardów uzasadnionych potrzebą zamawiającego;
- prawo opcji, jako instrument elastycznego kształtowania zakresu świadczenia wykonawcy;
- próbki;
- dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego;
- testy i prezentacje, jako element weryfikacji przedmiotu zamówienia na etapie oceny i badania ofert;
- odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej przy zamawianiu robót budowlanych.

5. Kryteria oceny ofert.
- nowe zasady konstruowania kryteriów oceny ofert po 19.10.2014 r.;
- warsztaty konstruowania kryteriów oceny ofert (koszty w cyklu życia, jakość, funkcjonalność, termin realizacji, wartość techniczna itp.)
- rozszerzenie zakresu świadczenia wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert,  
- kryteria mierzalne i niemierzalne.
- weryfikacja kryteriów oceny ofert na podstawie dokumentów lub próbek w tym omówienie możliwości ich uzupełniania.

6.  Wzór umowy z wykonawcą.
- wzór umowy, jako instrument do zabezpieczenia interesów zamawiającego w aspekcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego;
- „mapa świadczeń” wykonawcy z określeniem zasad weryfikacji prawidłowości ich realizacji i sankcji za nieprawidłowe ich zrealizowanie;
- kary umowne i odszkodowania;
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy a potrącanie z faktur;
- zasady weryfikacji i oceny sposobu realizacji świadczenia wykonawcy;
- odbiory, weryfikacje, sankcje;
- zapisy obniżające ryzyko niewywiązania się wykonawcy ze świadczeń objętych punktacją w ramach oceny kryteriów oceny ofert.

Doświadczenie zawodowe wykładowcy
KRZYSZTOF PUCHACZ

 Wykształcenie

 1994-1998 Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju. 
1998 – 2003 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji (kierunek: Prawo / studia dzienne). 

Doświadczenie zawodowe: 

2003 – 2012 Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie – główny inspektor kontroli 
od 2011 - wykładowca na studiach podyplomowych WSEI Lublin z zakresu zamówień publicznych 
od 2006 - wykładowca na studiach podyplomowych UMCS Lublin z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych

Dodatkowe doświadczenie i umiejętności: 

od 2011 Akredytowany Ekspert ©KFE Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011 
od 2009 Stały współpracownik wydawcy miesięcznika "Przetargi publiczne" – publikacje i szkolenia 
2008 Certyfikat ACL (zaawansowany) – specjalistyczne narzędzie audytu i kontroli - program do wykrywania oszustw finansowych 
2005 – 2013 kilkaset godzin rocznie przeprowadzanych szkoleń i warsztatów z zakresu zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych oraz kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, między innymi (szkolenia zamknięte): Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Regionalne Izby Obrachunkowe w Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Opolu, Bydgoszczy, Zielonej Górze i Szczecinie; Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Centralny Ośrodek Sportu, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Środków Unijnych MAZOVIA, Komenda Główna Policji, Komenda Stołeczna Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej, Biuro Logistyki Agencji Wywiadu; oddziały wojewódzkie NFZ Łódź, Rzeszów, Kielce, Urzędy Marszałkowskie (Rzeszów, Białystok, Lublin, Zielona Góra), Starostwa Powiatowe, Urzędy Gmin, uczelnie wyższe (m.in. UMCS, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej itp. 

Szkolenia z zakresu zamówień publicznych finansowanych z środków 
unijnych: PO KL (między innymi ROPS woj. śląskie oraz ok 130 beneficjentów - jednostek pomocy społecznej woj. śląskiego; ROPS woj. łódzkie oraz ok. 150 beneficjentów jednostek pomocy społecznej woj. śląskiego; ponad 30 Powiatowych Urzędów Pracy); PO Infrastruktura i Środowisko (między innymi Ministerstwo Środowiska, WFOŚiGW Olsztyn, WFOŚiGW Białystok, WFOŚiGW Warszawa oraz ok. 200 przedstawicieli beneficjentów programu); Regionalne Programy Operacyjne: między innymi RPO woj. podlaskie, mazowieckie, podkarpackie, łódzkie, śląskie (szkolenia dla pracowników Urzędów Marszałkowskich oraz beneficjentów) 
od 2012 – stałe doradztwo w zakresie zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zamówień publicznych.
Publikacje książkowe: 
a) „Wzorcowe Regulaminy Zamówień Publicznych z uwzględnieniem środków unijnych. Wzory dokumentów w postępowaniu. Komentarz” ODDK Gdańsk 2009; 
b) „Nowa ustawa o finansach publicznych. Szczegółowe omówienie nowych regulacji”. ODDK Gdańsk 2009 
c) „Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych” ODDK Gdańsk 2010. 
d) „Kontrola zamówień publicznych” PRESSCOM 2010. 
e) „Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych przez jednostki sektora publicznego przy realizacji zadań publicznych - komentarz, przykłady, dokumentacja". ODDK Gdańsk 2011 
f) "Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – praktyczny komentarz do zmian w ustawie" ODDK Gdańsk 2011 g) "Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki" ODDK Gdańsk 2012 
h) „Zamówienia publiczne do 14.000 euro oraz tryby wyboru wykonawcy zamówienia publicznego” PRESSCOM 2013 (w przygotowaniu)
i) „Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych” ODDK Gdańsk 2013 
j) Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. WOLTERS KLUWER 2013 
Kilkadziesiąt artykułów w prasie fachowej.


Koszt szkolenia jednej osoby:     970,00 zł  netto/brutto (VAT zw. ) .) - zw. z VAT  
dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych bądź finansowanych z UE 
(art. 43 ust.1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT - szkolenie podnoszące kwalifikacje pracowników).
Koszt szkolenia jednej osoby:     970,00 zł  + 23 % vat  firmy i osoby finansujące szkolenie prywatnieKoszt  szkolenia obejmuje:
usługę gastronomiczną:
-  serwis kawowy w trakcie trwania szkolenia
-  śniadanie 
-  2 obiady
-  kolacja 
nocleg 
wynajem Sali Szkoleniowej
wynagrodzenie trenera
materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
Osoba do kontaktu: Joanna Szyszkiewicz
tel.  42 630 31 93 , 601 234 267
e-mail: studiumnt@studiumnt.pl

 

Jesteśmy Parnerem

klaster

 Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o. od dnia 22.02.2006 uczestniczy w realizacji projektu nr 494/2004.
"Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
W ramach Systemu doradztwa i szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
zobacz więcej

 
2018 Szkolenia i kursy dla urzędów