Projekt realizowany jest w ramach Osi  Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”

Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”

Poddziałanie VIII.3.4 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź

Partner projektu: Miasto Łódź

Cel projektu

Celem głównym projektu jest  rozwój przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi poprzez kompleksowe wsparcie 40 mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

Całkowita wartość projektu: 1 966 342,18 zł

Kwota dofinansowania: 1 907 272,18 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 671 390,85 zł

Efekty, które osiągną uczestnicy:

 • Uruchomienie 32 nowych podmiotów gospodarczych i ich funkcjonowanie przez minimum 12 miesięcy

Adresaci projektu

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

 1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zamieszkałe na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi * pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby o niskich kwalifikacjach
 2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. 1 (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).
Mapa i adresy obszaru rewitalizacji

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 27.737,04
 2. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 2.100,00 miesięcznie
 3. wsparcie szkoleniowo-doradcze:
  • szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • pomoc w przygotowaniu biznesplanu,
  • doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością.

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie w trakcie szkolenia

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie  w 2 etapach

Etap I – od 20.03.2019r. do 16.04.2019r.

Etap II –czerwiec- lipiec 2019r.

Zgłoszenia do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych złożonych w biurze projektu – Łódź, ul. Pomorska 40, pon-pt w godz. 9-16

Regulamin rekrutacji , formularz rekrutacyjny, karta oceny formularza rekrutacyjnego, wzór biznesplanu, karta oceny biznesplanu, wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego znajdują się w zakładce pliki do pobrania

Oferowane wsparcie

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe – ocena predyspozycji zawodowej uczestnika projektu w wymiarze 6 godzin dla każdego uczestnika
 2. Szkolenia grupowe przygotowujące do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w wymiarze 48 godzin dydaktycznych oraz indywidualne doradztwo w wymiarze 2 godzin dla każdego uczestnika + pula 30 godzin do wykorzystania zgodnie z zapotrzebowaniem
 3. Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej
 4. Doradztwo biznesowe w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności w wymiarze średnio 10 godzin dla każdego uczestnika oraz wypłata wsparcia pomostowego w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 6-12 miesięcy .

Pliki do pobrania

Zapytania ofertowe / rozeznanie rynku

Dokumenty zabezpieczające należyte wykonanie umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej

Kontakt

Realizator projektu

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożeniowych Sp. z o. o.
92-116 Łodź, ul Giewont 66 (siedziba zarządu)

Partner projektu

Miasto Łódź

Oddział Projektów Społecznych
Biuro Strategii Miasta
Departament Architektury i Rozwoju
Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 113

Biuro Projektu

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00-15:00

ul. Pomorska 40,
91-408 Łódź
tel. 42 630 31 93
kom. 601 234 267

Osoba do kontaktu – koordynator projektu

dotacje@studiumnt.pl

fot. Fred Romero flickr.com/photos/129231073@N06/25685593662